Od integrace k inkluzi


Naše základní škola je zapojena do projektu "Od integrace k inkluzi"


reg. číslo CZ.1.07/1.2.25/02.0053

Dílna s rodiči č. 3 - viz dole přiložený soubor

Doba realizace projektu:  01.06.2013 - 31.12.2014

Působnost projektu:  Moravskoslezský kraj

Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace ve spolupráci s devíti základními školami, na nichž je zřízeno školní poradenské pracoviště.

Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Žáci se budou účastnit nových podpůrných programů, činností a aktivit (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování Feuersteinovy metody).

Na školách budou zaváděny inkluzivní metody a formy vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy).

Zákonní zástupci se budou účastnit společných dílen, kde se seznámí s možnými postupy práce s dítětem v domácím prostředí.

Vzděláváním pedagogických pracovníků a odborných pracovníků školních poradenských pracovišť dojde ke zvýšení jejich kompetencí pro práci s individuálně integrovanými žáky.

Školním speciálním pedagogům bude zajištěna metodická podpora ze stran metodiků pedagogicko-psychologických poraden.Ve čtvrtek 12. prosince 2013 proběhla v rámci projektu Od integrace k inkluzi schůzka s rodiči integrovaných žáků.

Rodičům byla představena metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) pro systematickou výuku myšlení.

Akreditovaný seminář k metodě FIE bude absolvovat školní speciální pedagog Mgr. Dagmar Vilášková v lednu 2014. Od února bude metoda zavedena na škole
a zahájena s integrovanými žáky, kteří již byli osloveni. V následujícím školním roce pak bude nabídnuta i ostatním žákům, vždy však po dohodě s rodiči.

Metoda FIE pomocí cvičných sešitů -  instrumentů - obohacuje myšlení
 a poznávání, učí technice duševní práce.
Vznikla v 70. letech minulého století.
Metodou FIE se pracuje v 70 zemích všech kontinentů a byla přeložena do 18 jazyků.

Principy metody: Feuersteinova metoda staví mezi jedince a podnět lektora, který zajišťuje, aby byl podnět vnímán, chápán a zpracován smysluplným způsobem. Takto se přizpůsobuje lektor individualitě svého klienta nikoli opačně, jak to bývá v tradičním školském pojetí. FIE hodnotí každou změnu, která se během učení
u jedince projeví, motivuje a vhodnými dotazy stimuluje k požadovaným výsledkům, takže každý klient se dobere úspěchů, ale neporovnávají se jedinci navzájem.

Mottem všech instrumentů je „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím…“. Zde je jasně patrné, jak celý program zohledňuje individualitu každého jednotlivce a zároveň se zaměřuje proti impulzivnímu, hyperaktivnímu rozhodování a postupům.

V programu FIE je ojedinělá taktika, kdy klient čerpá ze svých životních zkušeností, které se v procesu učení prohlubují a rozšiřují, využívá je při řešení úkolů v pracovních listech a po pochopení určité strategie či zákonitosti se pomocí návodu lektora vrací pro pochopení daného jevu k příkladům a prožitkům z běžného života.

Propojování naučených teorií s praktickým životem se v průběhu lekcí odehrává přes komunikaci klienta s lektorem. Tím se rozvíjí schopnost mluvit, formulovat, obohacuje se slovní zásoba.

Feuersteinovou metodou je možné pracovat s dětmi od 8 let.


OIKI - Třídnická hodina 6B


Dne 29. 1. 2014 proběhla ve třídě 6. B, v rámci projektu OIKI – od integrace k inkluzi, inkluzivní třídnická hodina. Jako téma hodiny bylo zvoleno rozvíjení mezilidských vztahů a poznávání se navzájem. Cílem hodiny bylo upevnění vztahů mezi spolužáky.

Tento cíl žáci naplňovali pomocí dvou aktivit: Klubíčkem vztahů, kdy žáci tvořili mezi sebou pavučinu, a následně hrou, kdy se prostřednictvím kresby více poznávali se svými spolužáky.OIKI - Třídnická hodina 7B

Dne 14. 3. 2014 proběhla v rámci projektu OIKI již druhá třídnická hodina, tentokrát ve třídě 7. B. Cílem této aktivity bylo zlepšování komunikace mezi spolužáky.


Formou řízené diskuse se žáci vyjadřovali k tvrzením typu: „Povinná školní docházka je přežitek, měla by být zrušena. Facebook je ztráta času.“ Vždy měli prostor, aby si promysleli své stanovisko, a pak se rozešli po třídě, kde byly vylepeny čtyři papíry s nápisy zcela souhlasím - souhlasím - nesouhlasím - zcela nesouhlasím. Poté následovala časově omezená diskuse dle předem dohodnutých pravidel. Žáci se snažili neskákat spolužákům do řeči a vymezovali se k názoru druhého, a ne k jeho osobě. Ze zpětných vazeb žáků vyplynulo, že „každý má právo na svůj názor“.
 

Dne 23. 4. 2014 proběhla ve třídě 6. B druhá inkluzivní třídnická hodina.

Cíl hodiny: Zlepšení komunikace mezi chlapci a dívkami.

Na začátku hodiny proběhla 10 minutová evokace. Mluvili jsme o tom, jak se děvčata a chlapci vidí navzájem a co jim na sobě imponuje. Přemýšleli jsme nad tím, zda se nějak liší chování děvčat a chlapců ve vypjatých situacích.

Následně byli žáci rozděleni do smíšených skupin. Každá skupina dostala dvě různé situace, které měla zdramatizovat. Děvčata se vcítila do kůže chlapců a zkusila ztvárnit jejich jednání v dané situaci a chlapci se na chvíli stali dívkami.

Žáky téma i následné aktivity zaujaly, práce ve skupinách proběhla úspěšně a u některých žáků se projevil skrytý herecký talent. J


Ve čtvrtek 29. května 2014 proběhla v rámci projektu OIKI Společná dílna.

viz přiložený soubor


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů