O co usilujeme

Naším úkolem je poskytovat vzdělávací služby. Musíme vycházet ze školského zákona a současně respektovat osobnost dítěte. Vést ho k postupnému osvojování klíčových kompetencí. Škola musí být komunikačním centrem, kde základ tvoří partnerský vztah mezi žáky, učiteli a rodiči.

Proto za nezbytnou součást ŠVP považujeme pobyty mimo budovu školy - na kurzech. Tyto kurzy umožňují poznávat žáky v jiném prostředí, pomáhají vytvářet a utužovat vztahy ve třídním kolektivu. Do programové náplně kurzů jsou zařazovány prvky průřezových témat, které nejsou zařazeny ve výuce.

Základní podmínkou pro realizaci našich cílů je vytvoření bezpečného prostředí, kde nemá místo ponižování dětí a autoritativní přístup. Společné vytváření pravidel, respektování zvláštností každého dítěte, prostor pro vyjádření vlastního názoru, co největší aktivita žáků při učení, vnitřní motivace - to je cesta k absolventům, kteří dokáží v životě maximálně využít svých schopností.

Za důležité pokládáme osvojování znalostí a dovedností s praxí, využívání motivujících metod, zejména kooperativní výuky a projektového vyučování. Nabízíme žákům dostatečné množství činností a aktivit tak, aby každý mohl rozvinout svůj individuální talent a zažít úspěch.

Matematiku na 1. stupni vyučujeme metodou pana profesora Hejného, která u dětí buduje matematiku jako celek. Vyučující vedou děti k vlastnímu objevování matematických zákonitostí. K tomu jim dopřávají dostatek času i prostoru pro diskuzi způsobu řešení. Díky tomu rozvíjíme logické uvažování a takto získané dovednosti dětem zůstávají po celý život.

Při výuce čtení využíváme více metod. Naší prioritní je genetická metoda čtení, která u děti rozvíjí porozumění textu. Lepší porozumění textu žákům pomáhá při práci ve všech předmětech.

Ve výuce pracujeme konstruktivisticky, což znamená, že využíváme již získané dovednosti a vědomosti žáků. Zvyšuje to motivaci žáků pro učení a urychluje učení. Proto jsme se rozhodli učit žáky psát psacím písmem Comenia Script. Toto písmo se podobá tiskacímu písmu, které žáci většinou znají už v předškolním věku a tím se dětem psaní i čtení usnadní. Umí se dříve písemně vyjadřovat.

Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků. Ve třídách 6.-9. ročníků jsou vytvořeny skupiny s rozdílným tempem jazykové výuky.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů