Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č. 116/2011 Sb. jsou základní (i střední a vyšší odborné) školy povinné zřídit ve škole školní poradenské pracoviště (dále ŠPP).

Povinné minimální personální zabezpečení ŠPP zahrnuje školního metodika prevence a výchovného poradce. Škola může na základě svého uvážení pracoviště rozšířit o pozici školního psychologa a speciálního pedagoga.

Členové našeho ŠPP:

Výchovný poradce: Mgr. Jarmila Polomská (jarmila.polomska@zsrovniny.cz, 601 101 602)

Metodik prevence: Mgr. Kamila Hrušková (kamila.hruskova@zsrovniny.cz, 601 101 606)

Školní speciální pedagog: Mgr. Karin Kramlová (karin.kramlova@zsrovniny.cz, 734 155 926)

Školní psycholog: Mgr. Veronika Dutko (veronika.dutko@zsrovniny.cz; psycholog@zsrovniny.cz, 734 155 926)

Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům (rodičům) a pedagogům. Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami, podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,

podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,

podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,

spolupráce se zákonnými zástupci,

spolupráce s jinými školskými zařízeními,

metodická podpora učitelům,

tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,

prevence rizikového chování a školní nespěšnosti,

včasná intervence při problémech žáků,

kariérové poradenství.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů