• Úvod
  • Projekty
  • Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí


Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

Základní cíle:

a)  Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů

b)  Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí

c)  Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu

Cíle projektu:

Cíle projektu jsou navrženy v návaznosti na definovaný problém a identifikaci jeho příčin. Jako klíčové cíle projektu tedy předkladatelé navrhují:

a)  Vytvoření funkčních sítí škol jako partnerů společenství praxí, které sdílejí své zkušenosti, diskutují aktuální problémy a navrhují jejich řešení. V rámci tohoto cíle budou aktivity směřovat především k:

- posílení vzájemné spolupráce škol zapojených do projektu při předávání zkušeností i nových poznatků

- posílení spolupráce škol se zapojenými fakultami připravujícími učitele představující zprostředkovatele nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání na jedné straně a zároveň školy, které v roli budoucích zaměstnavatelů mají své požadavky na budoucí pedagogické pracovníky.

b)  Vytvoření funkčních podpůrných opatření v rámci partnerských sítí směřujících k posilování pedagogických (oborově didaktických) kompetencí učitelů prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe a odborných konzultací. V rámci tohoto cíle budou aktivity směřovat především k:

- rozvoji dovedností v oblasti užívání nových forem a metod výuky.
- rozvoj dovedností v oblasti reflexe vlastní výukové činnosti a na základě toho dovednost plánovat a realizovat rozvoj vzdělávacích aktivit.

- prostřednictvím výzkumných metod analyzovat kurikula a navrhovat jejich doplnění či změny.

- rozvoj dovedností v oblasti práce s heterogenní skupinou.
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů