O škole

Základní škola Hlučín - Rovniny, okres Opava
Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín

Jsme úplnou sídlištní školou, kterou ve školním roce 2023/2024 navštěvuje 504 žáků. Škola dává práci 88 zaměstnancům: 41 učitelů, 6 vychovatelek, 8 asistentek pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní logoped, ekonomka, personalista, administrativní pracovnice, 2 recepční, školník, 8 uklízeček a 12 zaměstnankyň kuchyně.

Naše škola je otevřena všem, je místem společného a vzájemného učení. Naší společnou vizí je Učící se škola.

Všichni pedagogové se podílejí na vytváření bezpečného, příjemného a vstřícného místa pro vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků. Vytváříme takové podmínky pro učení, aby každý žák mohl dosáhnout svého maxima. Mezi pedagogy existují kolegiální vztahy, vzájemný respekt, fungující aktivní vzájemná spolupráce a otevřenost výměně zkušeností s důrazem na vlastní profesní rozvoj. Vzájemně se inspirujeme v otevřených hodinách, kde si sdílíme příklady dobré praxe. Vytváříme rovněž podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, od žáků vyžadujících speciální podporu až po žáky mimořádně nadané. Začleňujeme podpůrná opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků. Školní psycholog spolupracuje s učiteli na tvorbě příznivého klimatu tříd a atmosféry ve škole, realizuje pravidelné preventivní programy pro 3. a 6. ročníky, zajišťuje konzultační, poradenské a intervenční činnosti směrem k žákům, třídním kolektivům, zákonným zástupcům i pedagogům.

Základní podmínkou pro učení žáků je bezpečné prostředí. Společně vytváříme pravidla soužití v jednotlivých třídách, prostor pro vyjádření vlastního názoru a respektování názorů ostatních. Věnujeme se prevenci různých forem rizikového chování. Případné problémy důsledně řešíme.

Realizujeme celoškolní projekty a pravidelné akce školy, kterými navozujeme pozitivní vztahy mezi žáky, učiteli, zákonnými zástupci i občany Hlučína. Pořádáme zájezdy žáků do zahraničí a výměnné pobyty žáků s polskou základní školou z partnerského města Namyslow. Rovněž zveme na školu zahraniční hosty, kteří žáky seznamují se zvyky, tradicemi.

Dlouhodobě myslíme na přechod předškoláka do první třídy. Za tímto účelem realizujeme projekt Škola hrou - Nanečisto. Cílem projektu je především seznámit děti i rodiče s prostředím školy, budoucími vyučujícími, metodami a postupy učení, organizačními záležitostmi školy. Rodiče mají jedinečnou příležitost vidět své dítě pracovat a komunikovat ve skupině vrstevníků, pod vedením autority, kterou ještě nezná.

Máme zavedeno partnerství žáků nižších a vyšších ročníků. Každý měsíc realizujeme aktivitu - společné čtení.

Stavíme na kvalitní pedagogické práci. Podporujeme rozvoj kritického myšlení žáků pomocí aktivizujících metod RWCT, kde základem je vnitřní motivace žáka. Tyto metody vychází z toho: co žák umí, využití chyby jako příležitost k učení, aplikace badatelství, vytvoření příležitosti pro vlastní aha- moment, práce ve skupině a přijetí různých rolí, vytváření vlastního plánu a postupu práce, hodnocení na základě kritérií. Při nácviku čtení využíváme genetickou metodu čtení, pro následný rozvoj čtenářské strategie, pro nácvik písma metodu Comenia Script. Matematiku vyučujeme metodou profesora Hejného. Za důležité pokládáme propojování znalostí a dovedností s běžným životem.

Pro zákonné zástupce vytváříme příležitosti pro zapojení do života školy. Jsou pravidelně zváni na akce školy. Veškerá komunikace se zákonnými zástupci je možná prostřednictvím webových stránek školy a facebooku, kde jsou umisťovány nejdůležitější informace týkající se dění ve škole a třídách. Informovanost také zajišťujeme prostřednictvím týdenních plánů a konzultačních dnů, které se konají každý první čtvrtek v měsíci.

Pravidelně pořádáme informační schůzky pro zákonné zástupce a žáky budoucích 1. a 6. ročníků, na kterých je seznamujeme s vizí školy, učebním plánem a aktivitami připravovanými pro žáky. Pro zákonné zástupce žáků devátých tříd výchovný poradce organizuje informační schůzky k volbě povolání a projekt Kam na školu, kde se prezentují střední školy a učiliště.

Vysoký důraz klademe na výuku anglického jazyka. V 1. a 2. třídě mají žáci hodinu týdně s rodilým mluvčím. Napříč souběžnými třídami jsou vytvořeny skupiny s rozdílným tempem výuky cizích jazyků. V 6. až 9. ročníku se realizuje jedna hodina anglické konverzace s rodilým mluvčím. Naším cílem je aktivně mluvící žák.

Nedílnou součástí prevence sociálně patologických jevů ve škole jsou pětidenní pobyty žáků mimo školu – školy v přírodě, jazykové kurzy a lyžařské kurzy. Tyto pobyty umožňují poznávat žáky v jiném prostředí, pomáhají vytvářet a utužovat vztahy v třídním kolektivu.

Mgr. Miroslav Všetečka, ředitel

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů