eTwinning

Název projektu:  Volný čas jako příležitost.

Cíle:
- Zamyslet se nad tím, jak lze trávit volný čas jiným způsobem než pasivním hraním počítačových her a sledováním televize.   
- Dozvědět se, jak tráví volný čas děti v zahraničí.
- Naučit se formulovat své myšlenky.
- Naučit se pracovat s programem  Movie Maker.
- Procvičit si anglickou slovní zásobu v těchto tématických oblastech: aktivity ve volném čase, informace o sobě, popis člověka.

Stručný popis:
Žáci zahájí práci na projektu vzájemným seznámením s partnerskou školou. Do prostředí TWINSPACE vloží anglický text, popisující jejich osobu, svou fotografii a citát v angličtině, který je charakterizuje či s nimi nějakým způsobem souzní. Žáci druhé školy budou odhadovat, ke kterému textu patří fotografie a citáty. Poté ve dvojicích začnou  pracovat  na filmu. Pokud nebudou mít možnost použít videokameru, mohou vytvořit film z fotografií. Film doplní anglickým textem. Cílem projektu není soutěživost, ale inspirace a tvořivost, přesto mohou žáci na závěr ocenit, který film se jim nejvíce líbil - s komentářem, co na filmu oceňují.

Očekávané výsledky:
-vytvoření filmu v anglickém jazyce
-znalost programu Movie Maker
-úvaha žáků nad efektivním využitím volného času a hodnotovým žebříčkem v životě
-přehled o způsobu života mládeže v jiné zemi
-zlepšení plynulosti komunikace v cizím jazyce
-navázání kontaktů pro další rozvíjení anglického jazyka i po skončení projektu
 
 
Free time as an opportunity
-To think about possibilities how to spend the free time in a different way than playing computer games and watching TV
-To know how children in different countries spend their free time
- To learn how to express ideas
-Practise working with Movie Maker
-Practise English vocabulary in these topics: free time activities, describing a person
 
Pupils will start the project by introducing themselves with the partner school. They will place into Twinspace their photo, the text describing themselves and the quotation that is somehow connected with them. The pupils from the partner school will match all the materials from one pupil together. Then they will start in pairs on making the film. They can use dvd camera or photos. The film will be supplemented with sentences in English. The aim of the project is not competing but inspiration and creativity. However, at the end pupils can award the film they like the most with a comment what they value on the film.

Outcomes:
-making a film in English
-knowledge of Movie Maker
-reflection of pupils about efficient spending of free time and values of life
-overview about life of teenagers in a different country
-being more fluant in foreign language communication
-making new friends and being in touch even after the end of the project

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka
Zavřít omluvenku