Aktuality

O co usilujeme

   Naším úkolem je poskytovat vzdělávací služby. Musíme vycházet ze školského zákona a současně respektovat osobnost dítěte. Vést ho k postupnému osvojování klíčových kompetencí. Škola musí být komunikačním centrem, kde základ tvoří partnerský vztah mezi žáky, učiteli a rodiči.

  Proto za nezbytnou součást ŠVP považujeme pobyty mimo budovu školy - na kurzech. Tyto kurzy umožňují poznávat žáky v jiném prostředí, pomáhají vytvářet a utužovat vztahy ve třídním kolektivu a do jejich programové náplně jsou zařazovány prvky průřezových témat, které nejsou zařazeny ve výuce.

  Základní podmínkou pro realizaci našich cílů je vytvoření bezpečného prostředí, kde nemá místo ponižování dětí a autoritativní přístup. Společné vytváření pravidel, respektování zvláštností každého dítěte, prostor pro vyjádření vlastního názoru, co největší aktivita žáků při učení, vnitřní motivace - to je cesta k absolventům, kteří dokáží v životě maximálně využít svých schopností.

  Za důležité pokládáme osvojování znalostí a dovedností s praxí, využívání motivujících metod, zejména kooperativní výuky a projektového vyučování. Nabízíme žákům dostatečné množství činností a aktivit tak, aby každý mohl rozvinout svůj individuální talent a zažít úspěch.

Matematiku na 1. stupni vyučujeme metodou pana profesora Hejného, které u dětí buduje matematiku jako celek. Vyučující žáky vedou a dopřávají jim dostatek času na to, aby matematiku objevovali sami. Díky tomu rozvíjíme logické uvažování a takto získané dovednosti dětem zůstávají na celý život.

Při výuce čtení využíváme více metod. Naší prioritní je genetická metoda čtení, která u děti rozvíjí porozumění textu. Lepší porozumění textu žákům pomáhá při práci ve všech předmětech.

Ve výuce se snažíme využívat již získané dovednosti a vědomosti žáků. Zvyšuje to motivaci žáků pro učení a urychluje učení. Proto jsme se rozhodli učit žáky psát psacím písmem Comenia Script. Toto písmo se podobá tiskacímu písmu, které žáci většinou znají už v předškolním věku a tím se dětem psaní i čtení usnadní. Umí se dříve písemně vyjadřovat.

 Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků, kde jsou napříč souběžnými třídami 6.-9. ročníků vytvořeny skupiny s rozdílným tempem výuky.

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio